AdaStone - Legal Helpdesk

AdaStone - Legal Helpdesk

NL

De Legal Line van ACC staat sinds jaar en dag bekend voor het haar reactiviteit, beschikbaarheid, flexibiliteit en prijs-kwaliteit door aan haar leden juridische ondersteuning te bieden die exact aan hun behoeften beantwoordt.

De advocaten van ADA STONE, allen gespecialiseerd in de betrokken sectoren(Advertising & Communication, Media & Entertainment, Data & Technologies),staan ter beschikking om allerhande vragen te beantwoorden.

Het engagement van de advocaten van ADA STONE: de vragen die worden gesteld door de leden binnen de overeengekomen termijn te beantwoorden aan een voordeeltarief van 185 euro excl. btw (de vraag moet duidelijk en nauwkeurig worden geformuleerd en het onderzoek en de opstelling van het advies mogen niet meer dan 90 minuten in beslag nemen). Indien de vraag complexer is en meer bijstand nodig is, zal ADA STONE op eigen initiatief een budget voorstellen, welk door de leden dient te worden goedgekeurd alvorens aan de slag te gaan.

Elk ACC-lid kan vragen stellen met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • Reclame voor elk medium (internet, TV, radio, cinema, outdoor, pers, etc.)
 • Wedstrijden (wedstrijden, tombola’s en kansspelen)
 • Influencer Marketing
 • Digital Marketing
 • Direct Marketing
 • E-commerce (opbouw van websites, clearing van websites, lancering van nieuwe producten en diensten via het internet ...)
 • E-reputation
 • Eerbied voor het privéleven en bescherming van persoonsgegevens
 • Auteursrecht, recht op afbeelding, recht op naam
 • Merkenrecht (waaronder beschikbaarheidsonderzoeken en merkendepots op basis van voorafgaande budgetten) en tekeningen- en modellenrecht
 • Sponsoring, merchandising, events,
 • Commerciële communicatie betreffende specifieke producten en gericht op gevoelige doelgroepen (tabak, alcohol, medicamenten, kinderen)
 • Verpakking en etikettering
 • Handelspraktijken (oneerlijke, misleidende, denigrerende, agressieve, …)
 • Prijsreglementering
 • Reclametechnieken (korting, verkoopbevorderende acties, …)
 • Algemene beginselen met betrekking tot contracten in de reclamesector
 • Algemene informatie over Tax Shelter

Complexe vragen met betrekking tot onderwerpen die niet staan vermeld in bovenstaande lijst, worden eveneens door AdaStone behandeld, maar vallen buiten de Legal Line service. In dit geval wordt er gewerkt op basis van een voorafgaandelijk overeengekomen budget, waarbij de ACC-leden tevens kunnen genieten van het door AdaStone aangeboden voordeeltarief:

·       Het opstellen van al uw contracten (agentschap/adverteerder, contracten met influencers, wedstrijdreglementen, NDA’s, contractenaangaande de overdracht van auteursrechten metcreatieven en freelancers, contract met betrekking tot audiovisuele producties, contracten met dienstverleners en partners, etc.)

·       Fiscale optimalisatie van vergoeding voor auteursrechten

·       De waardering vanimmateriële activa

·       Deelname (aan) en opstelling van overheidsopdrachten/aanbestedingen/wedstrijden

·       Contact met zelfregulerende of regulerende instanties (met name de JEP, VRM, CSA, de GBA, het ministerie van Economische Zaken of Volksgezondheid, enz.)

·       Schuldinvordering

·       Financiering via de "Tax Shelter" of sectorale steun

ADA STONE is "Sectors Focus & Full Services" en biedt een "One stop shop" aan. Onze juridische partner kan dus volledige bijstand verlenen met betrekking tot allerhande juridische behoeften in de sectoren waarin de leden van ACC actief zijn.

WERKWIJZE :

 1. Het ACC-lid stuurt een zo nauwkeurig mogelijk omschreven vraag via mail aan acc@adastone.law en vermeldt hierbij de werktaal en gewenste deadline
 2. AdaStone bevestigt zo snel mogelijk ontvangst en neemt contact op met het ACC-lid (indien de geschatte tijd die nodig is om de vraag te beantwoorden meer dan 90 minuten bedraagt, zal een bijkomendbudget worden voorgesteld alvorens enige tussenkomst plaatsvindt)
 3. AdaStone verstuurt het antwoord binnen de overeengekomen termijn
 4. AdaStone factureert het overeengekomen bedrag aan het ACC-lid

Stuur uw vragen naar: acc@adastone.law

FR

Le service Legal Line de l’ACC a depuis longtemps fait ses preuves en termes de réactivité, de disponibilité, d’agilité et de rapport qualité/prix en offrant à ses membres un support juridique qui correspond à leurs besoins.

Les avocats d’ADA STONE, tous spécialisés dans vos secteurs d’activité (Advertising & communication, Media & Entertainment, Data & Technologies), sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

L’engagement des avocats de ADA STONE : répondre aux questions que vous leur poserez dans le délai convenu pour un budget préférentiel forfaitaire de 185 € HTVA (la question doit être libellée de façon claire et précise et le temps d’examen et de rédaction de la recommandation ne doit pas excéder 90 minutes de prestations). Si la question est plus complexe et requiert une intervention plus importante, ADA STONE vous proposerad’initiative un budget qui devra être validé par vos soins avant toute intervention.

Vos questions peuvent porter sur les sujets suivants

 • Publicité sur tous médias (media sociaux, palteformes,TV, radio, cinéma, outdoor, presse, etc.)
 • Jeux publicitaires (jeux & concours, tombolas, jeux de hasard)
 • Marketing d’Influence
 • Marketing digital
 • Marketing Direct
 • E-commerce (construction de site web, clearing de sites web, lancement de nouveaux produits et service sur internet …)
 • E-reputation
 • Respect de la vie privée et protection des données personnelles (RGPD)
 • Droit d'auteur, droit à l’image, droit au nom
 • Droit des marques (recherche d’antériorité et dépôt sur budget préalable), dessins et modèles
 • Opération de sponsoring, merchandising, events
 • Communication commerciale relative aux produits et cibles sensibles (tabac, alcool, médicaments, enfants etc.)
 • Packaging et étiquetage, labels
 • Pratiques commerciales (déloyales, agressives, trompeuses, dénigrantes etc.)
 • Réglementation des prix
 • Techniques promotionnelles de vente (Remises, Rabais, Ristournes, bartering, contreparties commerciales etc)
 • Principes généraux sur les contrats dans le secteur de la publicité
 • Renseignements généraux sur le Tax Shelter

Les questions plus complexespeuvent bien entendu être également traitées par ADA STONE en dehors de la Legal Line dans le cadre d’un budget préalable. Vous bénéficierez dans ce cas également des tarifs préférentiels de l’ACC. Il s’agit par exemple de questions concernant :

 • La rédaction de tous vos contrats (Contrat agence/annonceur, contrat avec les influenceurs, règlement concours, NDA, Contrat de cession de droits avec vos créatifs et vos free-lance, contrat de production audiovisuelle, contrats avec vos prestataires de services et vos partenaires, etc. )
 • L’optimisation fiscale de vos droits
 • La valorisation de vos actifs incorporels
 • La participation (à) et la rédaction des marchés publics/appels d’offre/compétitions
 • Relations avec les autorités d’autorégulation ou de régulation (notamment le JEP, le VRM, le CSA, l’ADP, le ministère des affaires économiques ou de la santé …)
 • Le recouvrement de créances
 • Les opérations de financement par le Tax Shelter ou les aides sectorielles

ADA STONE est « Sectors Focus & Full Services » et fonctionne en mode « one stop shop ».  Notre partenaire légal peut donc vous offrir toute l’assistance requise pour répondre à tous les besoins juridiques dans les secteurs d’activité des membres de l’ACC.

PROCEDURE A SUIVRE :

 1. Le membre ACC envoie à acc@adastone.lawun descriptif le plus précis possible de sa question (avec indication la langue de travail et du délai de retour souhaité)
 2. AdaStone accuse rapidement réception de la demandeet prend contact avec le membre ACC (si l’estimation du temps nécessaire pour répondre à la question dépasse 90 minutes de prestations un budget complémentaire sera proposé avant toute intervention)
 3. AdaStone envoie la réponse dans le délai convenu
 4. AdaStone facture le forfait convenu au membre ACC

Envoyez vos questions à acc@adastone.law