Belgian Deloitte survey on economic impact advertising

Belgian Deloitte survey on economic impact advertising

NL

Een euro geïnvesteerd in de reclame genereert er vijf voor de Belgische economie. Aldus het – heuglijke – besluit van een onderzoek dat de Communicatie Centrum bestelde bij Deloitte. De consultant werkte met de mediabestedingen van Warc (een historiek van 17 jaar en 14 bestudeerde landen) die in België in 2014 geschat werden op 2,2 miljard (netto, met inbegrip van de bureaucommissie).

Volgens de analyse genereerde deze 2,2 miljard 13 miljard extra voor het BNP (4%), door het niveau van de economische activiteit te verhogen en de productiviteit te versterken.

Deloitte kwam tot de conclusie dat een verhoging van de reclamebestedingen met 1% leidt tot een stijging van het BNP met 0,04%. Dat betekent met andere woorden dat een geïnvesteerde euro er vijf genereert voor de Belgische economie. Wel even preciseren dat het below gedeelte (verkooppromotie, sponsoring, events, enzovoort) niet opgenomen werden in de studie van Deloitte.

Bij wijze van vergelijking wijzen we erop dat de oefening tot dusver enkel in Engeland en Ierland werd gevoerd. De vaststellingen zijn identiek: in beide landen bedraagt de verhouding 1 voor 6 in het eerste land, 1 voor 5 in het tweede.
Deloitte en de Communicatie Centrum schatten dat het aantal jobs dat rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt met reclame ongeveer 87.000 bedraagt: bijna 2000 in de bureaus, 11.000 bij de adverteerders, bijna 16.000 in de andere bedrijven die reclame bestellen, ontwerpen en produceren, en 58.000 in de toeleveringsketens van de creatieve industrieën alsook in de rest van de economie, als resultaat van de consumptie door de eerder genoemde werknemers.

“De boodschap is duidelijk: reclame is een belangrijke groeimotor voor de Belgische economie. De reclamesector is niet alleen belangrijk op zich, maar geeft tegelijk alle sectoren op de arbeidsmarkt zuurstof, net als aan de rest van onze economie”, besluit de Communicatie Centrum.

FR

Un euro investi dans la publicité en génère cinq pour l'économie belge. C'est le constat -forcément réjouissant - d'une étude commandée par le Centre de la Communication à Deloitte.
 
Le consultant a travaillé à partir des chiffres d'investissement médias de Warc (17 années d'historique et 14 pays étudiés), estimés à 2,2 milliards pour la Belgique en 2014 (en net, incluant les commissions d'agence).
 
L’analyse montre que ces 2,2 milliards ont rapporté 13 milliards supplémentaires au PIB (soit 4%), en augmentant le niveau d’activité économique et en renforçant la productivité.
 
Deloitte est arrivé à la conclusion qu’une augmentation de 1% des investissements publicitaires entraîne une hausse de 0,04% du PIB. En d’autres termes, un euro investi en génère cinq pour l’économie belge... Au moins, sachant que le "below" (promotion des ventes, sponsoring, event, etc.) n'a pas été repris dans l'étude de Deloitte.
 
A titre de comparaison, on notera que cet exercice n'a jusqu'ici été mené qu'en Angleterre et en Irlande. Les constats sont identiques : dans ces deux pays, le rapport est de 1 pour 6 pour le premier et 1 pour 5 pour le second.
 
Par ailleurs, Deloitte et le
Centre de la Communication estiment à environ 87.000 le nombre d’emplois directs et indirects liés à la pub : près de 2.000 en agences, 11.000 chez les annonceurs, près de 16.000 dans les autres entreprises qui commandent, conçoivent et produisent de la pub, et 58.000 dans les chaînes d'approvisionnement des industries créatives et dans le reste de l'économie résultant de la consommation des salariés desdites industries.
 
« Le message est clair : la publicité est un moteur de croissance important pour l’économie belge. Le secteur de la publicité n’est pas seulement un secteur important en soi, mais fournit de l’oxygène à tous les secteurs du marché du travail et à l’ensemble de notre économie », conclut le
Centre de la Communication.

  • Deloitte survey on economic impact of advertising NL

  • Deloitte survey on economic impact of advertising FR