KOAN Legal Helpdesk

KOAN Legal Helpdesk

NL

In het kader van de samenwerking met ACC, bedient KOAN Law Firm de ACC-leden snel van antwoord op eenvoudige vragen tegen een forfaitair en voordeeltarief van € 185 (excl. BTW) per vraag voor een maximum duur van 90 minuten. Indien KOAN Law Firm bij de vraagstelling vaststelt dat een antwoord meer dan 90 minuten zal vereisen, zal KOAN Law Firm het ACC-lid een budget ter goedkeuring bezorgen. 

Elk ACC-lid kan vragen stellen omtrent de volgende onderwerpen:

 • reclame voor elk medium (internet, TV, radio, cinema, outdoor, pers, etc.), promotionele verkooptechnieken en handelspraktijken
 • sponsoring, merchandising, events, wedstrijden en tombola’s
 • eerbied voor het privéleven en bescherming van persoonsgegevens
 • prijsreglementering
 • verpakking en etikettering
 • commerciële communicatie betreffende specifieke producten en gericht op gevoelige doelgroepen (tabak, alcohol, medicamenten, kinderen)
 • elektronische handel
 • auteursrecht, merkenrecht, tekeningen en modellen, recht op afbeelding
 • juridische aspecten van PR-opdrachten
 • reclametechnieken, product placement, teasing
 • algemene contractuele beginselen uit de reclamesector
 • algemeen advies over de Tax Shelter

Complexere vraagstukken en vragen over onderwerpen uit de hierna volgende lijst worden eveneens door KOAN Law Firm behandeld, doch buiten de Legal Line service en op basis van een voorafgaandelijk overeengekomen budget. Ook in dit geval blijven de ACC-leden van het door KOAN LAW FIRM toegepaste voordeeltarief genieten:

 • “agentschap/adverteerder” overeenkomst
 • audiovisuele productieovereenkomst
 • financieringsoperatie voor audiovisuele productie door de Tax Shelter
 • informaticaovereenkomst
 • agentuur- en distributieovereenkomsten
 • Belgisch en Europees mededingingsrecht
 • betrekkingen met overheids-, regulerings- en controleautoriteiten

Hetzelfde geldt voor vragen binnen de praktijkdomeinen van KOAN Law Firm, zoals vennootschapsrecht, commercieel recht, bancair en financieel recht, distributierecht, sociaal recht, financieel strafrecht, fiscaal recht, Europees recht en administratief recht (zie: www.koan.law)

WERKWIJZE :

 1. De vraag zo nauwkeurig mogelijk omschrijven en via mail doorsturen naar acc@koan.law
 2. Validatie door het KOAN Law Firm-team en bevestiging van ontvangst aan het ACC-lid
 3. Antwoord binnen de overeengekomen termijn
 4. Facturatie van het forfait

Alle verzoeken mogen naar dit mailadres verstuurd worden: acc@koan.law

FR

Dans le cadre de son partenariat avec l’ACC, le cabinet KOAN Law Firm offre aux membres de l’ACC la possibilité de poser des questions simples et d’y répondre rapidement, à un tarif forfaitaire préférentiel de 185 € HTVA/question correspondant à 90 minutes maximum de prestations.

Si la question nécessite plus de 90 minutes de prestations, KOAN Law Firm proposera un budget au membre ACC à valider.

Chaque membre de l’ACC a la faculté de poser des questions dans les matières suivantes :

 • publicité sur tout média (internet, TV, radio, cinéma, outdoor, presse, etc.), techniques promotionnelles de vente et pratiques commerciales
 • opération de sponsoring, merchandising, events, concours et tombolas
 • respect de la vie privée et protection des données personnelles
 • réglementation des prix
 • packaging et étiquetage
 • communication commerciale relative aux produits et cibles sensibles (tabac, alcool, médicaments, enfants)
 • e-commerce
 • questions relatives aux droits d'auteur, marques, dessins et modèles, droit à l’image
 • aspects juridiques des missions de relations publiques
 • techniques publicitaires, placement de produits, teasing
 • principes généraux sur les contrats dans le secteur de la publicité
 • renseignements généraux sur le Tax Shelter

Les questions plus complexes, de même que les sujets listés ci-après, peuvent également être traitées hors Legal Line dans le cadre d’un budget forfaitaire préalablement convenu. Dans ce cas, les membres de l’ACC bénéficient également d’un tarif préférentiel.

 • contrat agence/annonceur
 • contrat de production audiovisuelle
 • opération de financement d’une production audiovisuelle par le Tax Shelter
 • contrat informatique
 • contrat d’agence et de distribution
 • aspects belges et européens du droit de la concurrence
 • relations avec les autorités publiques, réglementaires ou de contrôle

Il en sera de même des questions qui seraient posées au cabinet KOAN Law Firm dans les domaines relevant de son expertise en droit des sociétés, droit commercial, droit bancaire et financier, droit de la distribution, droit social, droit pénal financier, droit fiscal, droit européen et droit administratif (voir www.koan.law)

PROCEDURE A SUIVRE :

 1. Donner un descriptif le plus précis possible de la question, et l’envoyer par mail à acc@koan.law
 2. Validation par l’équipe KOAN Law Firm et confirmation au membre de l’ACC
 3. Réponse dans le délai convenu
 4. Facturation du forfait

Toutes les demandes peuvent être envoyées par mail: acc@koan.law