Profitability Survey

Profitability Survey

The Profitability Survey gives an overview of the key performance indicators of your agency in comparison with the other ACC member agencies for the past year versus the year before. When signing the ACC Charter, all ACC members agencies have engaged to fill in their data and only those who actually do will receive the full report (which is usualy available in June).

More information: stephanie@acc.be or robin@acc.be
 
Link to the Profitability Survey Platform

Communicatiesector veert weer op in jaarlijkse ACC Profitability Survey

Na een aanzienlijke daling van de brutomarge (-7%) en een PBT/Income ratio van slechts 7,4% voor de communicatiebureausin het eerste Covid-jaar 2020, veert de sector terug op met een stijging van de brutomarge met 13,4% en een PBT/Income ratio van 11,8% in 2021.

Tot die conclusie komt de jaarlijkse Profitability Survey van ACC, waaraan dit jaar een record aantal van 119 bureau(groepen) deelnamen, die communicatiebureaus vertegenwoordigen.

Voor het eerst overschreidt de bruto marge van de deelnemende ACC-bureaus ook de magische grens van €400M, namelijk €421M, wat dit de meest representatieve studie ooit maakt met niet minder dan 3.763 FTE’s (334 meer als in 2020).

Het aandeel van de internationale netwerkbureaus is gezakt van 57% in 2019 naar 47% van de inkomsten in 2021, maar dat is ongetwijfeld het resultaat van de felle toename van lokale bureaus onder de ACC leden (dat zijn er 193 vandaag, waaronder 83 nieuwe leden sinds 2019).

Verder merken we dat de Eventbureaus hun verlies aan inkomen in 2020 slechts met 2/3 hebben gerecupereerd in 2021, maar dat hun winstmarge wel van 5,7% tot 17,1% gestegen is in 2021. De Brand Activation agencies zitten in slechtere papieren, hopelijk kunnen zij de trend keren in 2022. De digitale bureaus hebben hun income-verlies van 2020 gecompenseerd in 2021. De Content marketing bureaus zijn de Covidperiode goed doorgekomen en zetten nu ook de groeitrend verder, maar de sterkste stijging komt van de PR & Influencerbureaus die hun income met 40% zagen toenemen.

Hoewel er grote verschillen zijn per discipline, kijken bureaus met vertrouwen naar het jaar ’22: 77% van de deelnemende bureaus verwacht een income-groei terwijl slechts 15% vreest voor een daling.

De deelnemende bureaus hebben toegang gekregen tot de online database, waar ze alle mogelijke benchmarks kunnen analyseren naargelang hun referentiekader. Wie nog niet heeft deelgenomen, kan dat nog steeds doen door een mail te sturen naar stephanie@acc.be.

Voor meer informatie over dit initiatief: johan@acc.be


Le secteur de la communication rebondit dans l’ACC Profitability Survey

Après une baisse significative de la marge brute (-7%) et un ratio PBT/Income de seulement 7,4% pour les agences de communicationlors de la première année Covid en 2020, le secteur rebondit avec une augmentation de 13,4% de la marge brute et un ratio PBT/Income de 11,8% en 2021.

C’est la conclusion de l’ACC Profitability Survey se déroulant chaque année, à laquelle ont participé cette année un nombre record de 119 agences (groupes), représentant 137 agences de communication.

Pour la première fois, la marge brute des agences ACC participantes dépasse également la limite magique de €400M, à savoir €421M, ce qui en fait l’étude la plus représentative jamais réalisée avec pas moins de 3.763 FTEs (334 de plus qu’en 2020).

L’action des agences internationales a chuté de 57% en 2019 à 47% des revenus en 2021, mais c’est sans doute le résultat de la progression des agences locales parmi les membres de l’ACC (elles sont 193 aujourd’hui, dont 83 nouveaux membres depuis 2019).

De plus, nous remarquons que les agences événementielles n’ont récupéré leur perte de revenu en 2020 que par 2/3 en 2021, mais leur marge bénéficiaire est passée de 5,7% à 17,1% en 2021. Les agences de Brand Activation sont en plus mauvaise posture, espérons qu’elles pourront inverser la tendance en 2022. Les agences digitales ont compensé leur perte de revenus de 2020 en 2021. Les agences de Content Marketing ont bien traversé la période de Covid et poursuivent maintenant la tendance à la croissance, mais la plus forte augmentation vient des agences de PR & Influencer qui ont vu leur revenu augmenter de 40%.

Bien qu’il y ait de grandes différences par discipline, les agences envisagent l’année ’22 avec confiance : 77% des agences participantes s’attendent à une augmentation des revenus, tandis que 15% seulement craignent une diminution.

Les agences participantes ont eu accès à la base de données en ligne, où elles peuvent analyser tous les benchmarks possibles en fonction de leur cadre de référence. Ceux qui n’ont pas encore participé peuvent encore le faire en envoyant un mail à stephanie@acc.be.

Pour plus d’informations sur cette initiative : johan@acc.be